OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

신규 회원 가입 시 즉시 사용 적립금 3,000원 지급

Shipping informations

Shipping

 • Shipping Method : 택배
 • Shipping Area : 전국지역
 • Shipping Rate : 조건부 무료 : 주문 금액 ₩60,000 미만일 때 배송비 ₩3,500을 추가합니다.
 • Delivery Time : 2일 ~ 5일
 • Shipping Information :

  배송 방법 : 택배
  배송 지역 : 전국지역
  배송 비용 : 60,000원 이상 결제 시 무료배송 / 60,000원 미만 결제 시 3,000원
  도서산간지역일 경우 추가로 부과될 수 있습니다.
  배송 기간 : 보유 재고에 한해서는 결제 완료 후 2~5일 정도 소요됩니다. (택배사의 사정에 따라 지연될 수 있습니다.)
  예약 구매 상품은 상세페이지 상단에서 예상 배송일 확인이 가능하십니다.
  모든 일정은 “상품 입고 일”기준이며 검수가 한 번에 끝나지 않을 경우 공지 일로부터 4-5일가량 늦어질 수 있습니다.


  교환 및 반품 규정

  - 계좌번호 : 농협 / 355-0074-0166-43 / 주식회사소백
  - 교환반품 배송지 : #supplier_return_address_info#

  (최초 배송 택배 송장 반품 접수로만 교환 반품 가능)


  - 교환 및 환불은 수령일부터 3일 이내로 게시판을 통해 교환/반품을 접수하신 상품만 가능합니다.
    (사전 접수 없이 일방적으로 보낸 상품은 반송 처리 됩니다.)

  - 교환은 유선 상담 또는 게시판에 재고 확인 후 신청 바랍니다.
  - 제품을 보내실 때는 수령한 상태 그대로 보내주시기 바랍니다.
    (보내드린 사은품 및 구성품을 동봉하지 않을 경우 교환/반품 거절 및 추가 비용이 발생할 수 있으니 유의 바랍니다.)
  - 사용한 흔적 및 택 제거 등의 사유로 상품 가치가 상실 된 경우 교환 및 환불이 불가능합니다.
  - 단순 변심 등 색상, 사이즈 교환으로 인한 반품 및 교환 배송비는 고객님 부담입니다.
  - 반품은 보내신 다음날 바로 처리가 어렵습니다. 본사로는 1~3일 후 도착하기에 여유 있게 생각 부탁드립니다.
  - 상품 회수가 완료되면 평일 기준 2~3일 내로 환불 처리가 완료됩니다.


  - 배송비는 차감 환불을 원칙으로 하며 보내실 때는 구매자 정보를 정확히 기재해 주시기 바랍니다.
  - 반품/교환 배송비 (*도서산간 및 대형 택배는 교환 반품 시 택배비가 다릅니다.)
    • 반품 : 6,000원 (반품 상품을 제외한 상품 구매금액이 5만원 이상일 경우 3,000원)
    • 교환 : 6,000원
  - 타택배(편의점 택배 포함)를 통해 반송하실 경우 3,000원 이상의 금액은 고객님 부담이오니 참고 부탁드립니다.
  - 모든 교환은 1회만 가능합니다.


  - 이 외 문의사항은 교환/반품 문의 게시판을 이용해주세요.


Returns & Exchanges

배송 방법 : CJ 대한통운 택배 
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 60,000원 이상 결제 시 무료배송 / 60,000원 미만 결제 시 3,500원
도서산간지역일 경우 추가로 부과될 수 있습니다.
배송 기간 : 보유 재고에 한해서는 결제 완료 후 2~5일 정도 소요됩니다. (택배사의 사정에 따라 지연될 수 있습니다.)
예약 구매 상품은 상세페이지 상단에서 예상 배송일 확인이 가능하십니다.
모든 일정은 “상품 입고 일”기준이며 검수가 한 번에 끝나지 않을 경우 공지 일로부터 4-5일가량 늦어질 수 있습니다.

교환 및 반품 규정

- 교환반품 배송지 :- [12248] 경기 남양주시 다산순환로 20 현대프리미어캠퍼스 B동 5층 3호

(최초 배송 택배 송장 반품 접수로만 교환 반품 가능)

- 교환 및 환불은 수령일부터 3일 이내로 게시판을 통해 교환/반품을 접수하신 상품만 가능합니다.
  (사전 접수 없이 일방적으로 보낸 상품은 반송 처리 됩니다.)

- 교환은 유선 상담 또는 게시판에 재고 확인 후 신청 바랍니다.
- 제품을 보내실 때는 수령한 상태 그대로 보내주시기 바랍니다.
  (보내드린 사은품 및 구성품을 동봉하지 않을 경우 교환/반품 거절 및 추가 비용이 발생할 수 있으니 유의 바랍니다.)
- 사용한 흔적 및 택 제거 등의 사유로 상품 가치가 상실 된 경우 교환 및 환불이 불가능합니다.
- 단순 변심 등 색상, 사이즈 교환으로 인한 반품 및 교환 배송비는 고객님 부담입니다.
- 반품은 보내신 다음날 바로 처리가 어렵습니다. 본사로는 1~3일 후 도착하기에 여유 있게 생각 부탁드립니다.
- 상품 회수가 완료되면 평일 기준 2~3일 내로 환불 처리가 완료됩니다.

Refunds

환불은 반품 처리 진행이 완료된 후, 구매 시 이용한 결제 방법으로 지불됩니다.
 
쿠폰 적용/할인 여부에 따라 상품가에서 차감 후 실 결제금액이 취소됩니다.
특정 조건 쿠폰의 경우 환불로 인해 조건에 부합하지 않을 경우 사용 취소 처리될 수 있습니다.
신용카드 취소/환불 시 승인 취소로 대금이 청구되지 않게 하며 카드사별 약관에 의하여 환금 및 한도 금액 복구 처리가 됩니다.
결제 일자에 맞춰 청구가 되었다면 익월 해당 카드사에서 환금 처리를 진행하니 해당 카드사로 확인 부탁드립니다.